Свети Климент Охридски е раководена од „Извршен Комитет“ и „Управен Одбор“ кои се избираат со мандат од две години. Заедно, Извршниот комитет и Управниот одбор се познати како „Административниот совет“ и нивната одговорност е да работат и да го надгледуваат функционирањето на црквата, вклучително и поправки, организирање на манифестации и координирање на различните црковни секции. Со тоа тие ја слават и зачувуваат македонската православна вера, култура, традиција, обичаи, храна, јазик и историја во Канада.

Други комисии кои се избирани директно од членското собрание се „Контролната Комисија“, кој е одговорен за ревизија на финансиските извештаи и другите извештаи на Административниот совет, и „Суд на Честа“ кој е одговорен за посредување во споровите меѓу членовите и секциите на црквата.

Извршен Комитет (2023-2025)

Претседател – Борис Стоикос
Прв Подпретседател – Жан Дукоски
Втор Подпретседател – Др. Енди Пенувчев
Трет Подпретседател – Христијан Роштанковски
Благајник – Енџи Јовановски
Заменик Благајник – Крис Стенвик
Секретар – Снежана Кожовски
Заменик Секретар – Крсте Костовски
Епархиски Делегат – Митко Роштанковски

Управен Одбор (2023-2025)

Бакрески, Александар
Балкос, Том
Божанис, Том
Чумандра, Кочо
Димитриевски, Круме
Димофф, Том
Димофф, Кристофер-Томас
Димофф, Зои
Дукоски, Никола
Јосифоски, Никола
Јовановски, Алексис
Клас, Џорџ
Клас, Фани
Коитсис, Томас
Костевски, Јован
Костовски, Мирјана
Лазаревски, Новица
Лазаревски, Олга

Лукас, Том
Миленковски, Елена
Милевски, Владо
Најдовски, Пандо
Петковски, Душко
Поповсли, Ристо
Рапос, Керол
Ристевски, Јован
Сарагил, Стив
Саундерс, Паул
Станчевски, Ивица
Стоикос, Том
Суклевски, Дорче
Тесовиќ, Снежана
Трпески, Наумче
Велјанов, Викторија
Зискос, Петар

Контролна Комисија (2023-2025)

Претседавачи: Вера Белчевска & Драгица Димовска
Секретар: Др. Енди Плуков
Дана Скотланд
Горица Поповска
Маја Доневска-Ивановска
Михајло Дика

Суд на Честа (2023-2025)

Тони Марковски
Линда Стоетс

Контактирајте го Извршниот комитет

Е-пошта: executive@stclementofohrid.com